III SO/Gd 22/09 – Postanowienie WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-11-09
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie w przedmiocie prawa pomocy
Sędziowie:
Felicja Kajut /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. J. o przyznanie prawa pomocy w sprawie żądania wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Gd 418/08 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody z dnia 19 września 2008 r. nr […] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych postanawia umorzyć postępowanie w przedmiocie udzielenia wnioskodawcy prawa pomocy.
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 23 listopada 2009 r. Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku umorzył postępowanie w przedmiocie udzielenia wnioskodawcy prawa pomocy.
W ustawowym terminie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynął sprzeciw wnioskodawcy od w/w postanowienia.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:
Wniosek J. J. jest bezprzedmiotowy z uwagi na fakt, iż w sprawie o sygnaturze III SA/Gd 418/08 prawomocnie ustanowiono dla wnioskodawcy radcę prawnego z urzędu. Ustanowiony w w/w sprawie pełnomocnik jest zatem uprawniony, w świetle art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), do występowania w postępowaniu zainicjowanym wniesieniem skargi o wznowienie postępowania.
Potwierdzeniem tego jest postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2009 r. (sygn. Naczelnego Sadu Administracyjnego II OZ 874/09) znajdujące się w aktach III SO/Gd 10/09.
Nadto w sprawie o sygnaturze III SO/Gd 10/09 prawomocnie przyznane zostało w/w prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.
Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sytuacji jego wcześniejszego przyznania należy więc ocenić jako bezprzedmiotowy.
Postępowanie incydentalne zainicjowanie jego wniesieniem podlega zaś umorzeniu, o czym orzeczono na podstawie art. 260 w zw. z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie wyroku