I SA/Kr 913/09 – Wyrok WSA w Krakowie


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-06-08
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Uchylono decyzje I i II instancji
Sędziowie:
Ewa Długosz-Ślusarczyk /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 913/09 | | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2009 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Ewa Michna, Sędzia: WSA Ewa Długosz – Ślusarczyk (spr.), Sędzia: WSA Maria Zawadzka, Protokolant: Anna Boczkowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2009 r., sprawy ze skarg S. C., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 31 marca 2009 r. Nr[…], […],, […], […],, […], […],, […], […], w przedmiocie przeniesienia odpowiedzialności podatkowej Spółki z o.o. "B." za zaległości podatkowe w podatku od towarów i usług za, miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2003 r., I. uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu I instancji, II. określa, że zaskarżone decyzje nie mogą być wykonane do chwili uprawomocnienia się wyroku, III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego koszty postępowania w kwocie 24 016 zł (dwadzieścia cztery tysiące szesnaście złotych 00/100).

Uzasadnienie wyroku