II FSK 570/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Sygn. powiązane: III SA/Wa 3849/06
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Finansów
Data:
2008-04-03
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sędziowie:
Arkadiusz Cudak /sprawozdawca/
Grzegorz Borkowski
Jacek Brolik /przewodniczący/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Brolik, Sędziowie NSA Grzegorz Borkowski, Arkadiusz Cudak (sprawozdawca), Protokolant Barbara Mróz, po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej W. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 marca 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 3849/06 w sprawie ze skargi W. B. na postanowienie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2006 r. nr […] w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz W. B. kwotę 220 (dwieście dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku