II SA/Sz 757/09 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6149 Inne o symbolu podstawowym 614
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii
Data:
2009-06-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Uchylono decyzję I i II instancji
Sędziowie:
Arkadiusz Windak /sprawozdawca/
Barbara Gebel
Grzegorz Jankowski /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Jankowski, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Gebel,, Sędzia WSA Arkadiusz Windak (spr.), Protokolant Krzysztof Chudy, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 listopada 2009r. sprawy ze skargi S. K. na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Technologicznego w S. z dnia […]r. nr […] w przedmiocie stypendium naukowego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Komisji Stypendialnej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Uniwersytetu Technologicznego w S. z dnia […]r., II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, III. zasądza od Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Technologicznego w S. na rzecz skarżącego S. K. kwotę […] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie wyroku