VIII SA/Wa 823/08 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-12-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Artur Kot /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA – Artur Kot po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.H. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia […] października 2008 r., znak: […] w przedmiocie określenia wysokości nieprzekazanej kwoty zajętej wierzytelności postanawia odrzucić skargę.
Uzasadnienie: W dniu 21 listopada 2008 r. r. (data nadania w urzędzie pocztowym) M.H. wniósł, za pośrednictwem organu, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia […] października 2008 r., nr […] w przedmiocie określenia wysokości nieprzekazanej kwoty zajętej wierzytelności.
Zaskarżone postanowienie zostało doręczone skarżącemu (jego pełnomocnikowi) w dniu 21 października 2008 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; zwanej dalej p.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.
Z treści art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. wynika, iż sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.
Skarga M.H. została wniesiona po terminie. Z akt sprawy wynika, iż zaskarżone postanowienie organu odwoławczego, zawierające prawidłowe pouczenie o prawie i terminie do wniesienia skargi, zostało prawidłowo doręczone skarżącemu w dniu 21 października 2008r. Termin do wniesienia skargi upłynął zatem w dniu 20 listopada 2008 r. Skarżący wniósł zaś skargę dopiero 21 listopada 2008 r. tj. z uchybieniem trzydziestodniowego terminu przewidzianego dla tej czynności. Nie wystąpił o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.
Ze względu na powyższe, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. w związku z art. 53 § 1 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

Uzasadnienie wyroku