I SA/Po 707/09 – Wyrok WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-07-30
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżone postanowienie
Sędziowie:
Maria Skwierzyńska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Skwierzyńska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Nikodem Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska Protokolant st. sekr. sąd. Laura Szukała po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02 grudnia 2009r. sprawy ze skargi A. S. na postanowienie Dyrektora Izby skarbowej z dnia […]r. nr […] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania wniesionego przez podmiot niebędący w sprawie stroną I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego A.S. kwotę […] zł ( […] złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. /-/M. Bejgerowska /-/M. Skwierzyńska /-/K. Nikodem

Uzasadnienie wyroku