III SA/Po 901/09 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6114 Podatek od spadków i darowizn
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-11-27
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Przyznano prawo pomocy w całości
Sędziowie:
Sebastian Michalski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Sebastian Michalski – referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009r. wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi S. O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] Nr […] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn; postanawia 1. ustanowić dla Skarżącego adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w P., 2. zwolnić Skarżącego od kosztów sądowych. /-/ S. Michalski
Uzasadnienie: Skarżący S. O. w prawem przepisanej formie wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.
Na podstawie oświadczenia majątkowego oraz na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach sądowych i administracyjnych ustalono, że Skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z niepracującą żoną, a na ich utrzymaniu pozostaje siedmioro dzieci w wieku od 5 miesięcy do 9 lat; jedno dziecko jest niesprawne (orzeczona grupa inwalidztwa), a dwoje przewlekle choruje. Zamieszkują w budynku o pow. 240m- (obciążony hipotecznie z tytułu kredytu mieszkaniowego).
Skarżący jest jedynym żywicielem rodziny, która utrzymuje się z wynagrodzenia za pracę (1.808zł netto miesięcznie) oraz czynszów za wynajem nieruchomości (4.428zł netto miesięcznie). Dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny wynosi 692zł miesięcznie. Miesięczne koszty utrzymania koniecznego obejmują między innymi: od 1.622zł do 2.300zł – kredyt mieszkaniowy, 524zł – gaz i prąd, 610 – woda i kanalizacja, 370zł ogrzewanie, 146zł – telefon.
Wnioskodawca posiada dwie nieruchomości rolne o pow. 0,1657ha oraz o pow. 0,5228ha. Skarżący odziedziczył po matce udział 1/5 w nieruchomości położonej w […] zabudowanej kamienicą obejmująca cztery lokale użytkowe oraz dwadzieścia cztery lokale mieszkalne (budynek o niskim standardzie; 20 lokali ogrzewanych węglem, a 11 lokali posiada toalety na klatce schodowej). Przeciwko Skarżącemu wszczęto egzekucję z rachunku bankowego na kwotę 39.920zł w celu realizacji zobowiązania w podatku od spadków i nieruchomości.
Sytuacja majątkowa i rodzinna Wnioskodawcy usprawiedliwia twierdzenie, iż nie jest on w stanie uiścić nawet najniższych kosztów postępowania sądowoadministracyjnego. Dochód osiągany jedynie przez Skarżącego, wedle zasad doświadczenia życiowego, nie przewyższa środków niezbędnych na pokrycie kosztów miesięcznego utrzymania dziewięcioosobowej rodziny. Wysokość dochodów uzasadnia także ocenę, że Wnioskodawca nie ma on realnych możliwości wsparcia się kolejną pożyczką lub kredytem w celu pokrycia wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru oraz kosztów sądowych. W tych okolicznościach odmowa przyznania prawa pomocy spowodowałby ograniczenia w realizacji prawa do sądu ponad funkcje ustawowo przypisane kosztom postępowania.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 246 §1 pkt 1 oraz art. 258 §1 i §2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzeczono jak w sentencji postanowienia.
/-/ S. Michalski

Uzasadnienie wyroku