I SA/Sz 423/09 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-06-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Sokołowska
Kazimiera Sobocińska /przewodniczący sprawozdawca/
Zofia Przegalińska

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Kazimiera Sobocińska (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Zofia Przegalińska,, Sędzia WSA Anna Sokołowska, Protokolant Joanna Zienkowicz, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi S. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] nr […] w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 r. I. oddala skargę II. przyznaje od Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rzecz doradcy podatkowego M. K. kwotę […] złotych powiększoną o kwotę podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

Uzasadnienie wyroku