I SA/Sz 810/09 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Data:
2009-10-28
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Sokołowska /sprawozdawca/
Marzena Kowalewska /przewodniczący/
Zofia Przegalińska

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Kowalewska, Sędziowie Sędzia NSA Zofia Przegalińska,, Sędzia WSA Anna Sokołowska (spr.), Protokolant Joanna Zienkowicz, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi K. P. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia […] nr […] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek oddala skargę

Uzasadnienie wyroku