II SA/Bd 878/09 – Wyrok WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-05
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Uchylono decyzję I i II instancji
Sędziowie:
Elżbieta Piechowiak
Grażyna Malinowska-Wasik
Jerzy Bortkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak Protokolant Magdalena Gadecka-Kauczor po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi M. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia […] grudnia 2007 r. nr […] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie kierowców 1. Uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta W. z […] listopada 2007 r., Nr […] 2. Stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, 3. Zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. na rzecz M. M. […] ([…]) złote kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie wyroku