II SA/Wa 423/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6196 Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Biura Ochrony Rządu
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Data:
2009-04-08
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Sędziowie:
Ewa Pisula-Dąbrowska
Sławomir Antoniuk /sprawozdawca/
Stanisław Marek Pietras /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Marek Pietras Sędziowie WSA Ewa Pisula – Dąbrowska WSA Sławomir Antoniuk (spr.) Protokolant Dorota Kwiatkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi Z. Ś. w przedmiocie wymierzenia Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2008 r. sygn. akt II SA/Wa 1009/08 1. wymierza Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego grzywnę w wysokości 1.000 (tysiąc) złotych płatną w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia niniejszego wyroku.

Uzasadnienie wyroku