II SA/Sz 880/09 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6039 Inne, o symbolu podstawowym 603
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-07-23
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Arkadiusz Windak
Barbara Gebel
Grzegorz Jankowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Jankowski (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Barbara Gebel,, Sędzia WSA Arkadiusz Windak, Protokolant Krzysztof Chudy, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 listopada 2009r. sprawy ze skargi J. T. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] r. nr […] w przedmiocie odmowy przyznania zwrotu wydatków związanych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenia za dozór pojazdów oddala skargę

Uzasadnienie wyroku