I SA/Kr 395/07 – Wyrok WSA w Krakowie


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2007-04-12
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Uchylono decyzję I i II instancji
Sędziowie:
Agnieszka Jakimowicz
Stanisław Grzeszek /przewodniczący sprawozdawca/
Urszula Zięba

Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 395/07 | | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lutego 2008r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Stanisław Grzeszek (spr.), Sędzia: WSA Urszula Zięba, Asesor: WSA Agnieszka Jakimowicz, Protokolant: Anna Boczkowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lutego 2008r., sprawy ze skargi J. G., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z dnia […] Nr […], w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności wspólnika za zaległości podatkowe spółki jawnej w podatku od nieruchomości za 2001r., I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, II. określa, że zaskarżone decyzje nie mogą być wykonane do chwili uprawomocnienia się wyroku, III. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącego koszty postępowania w kwocie 228, 77 zł ( dwieście dwadzieścia osiem złotych 77/100).
Uzasadnienie: Decyzją z dnia[…]. nr […]Prezydent Miasta orzekł o odpowiedzialności podatkowej wspólnika spółki jawnej J.G. za zaległości podatkowe Firmy B. spółka jawna – J.G., W.M., J.W. z siedzibą w B., z tytułu podatku od nieruchomości za 2001 r. w kwocie 5 719,40 zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień wydania tej decyzji wynosiły 4 544,00 zł, z tego:
– I rata płatna do dnia 17 września 2001 r. – kwota zaległości 2 859,80 zł, odsetki za zwłokę 2 355,00 zł liczone od dnia 18 września 2001 r. na dzień wydania decyzji,
– II rata płatna do dnia 15 listopada 2001 r. – kwota zaległości 2 859,60 zł, odsetki za zwłokę 2 189,00 zł liczone od dnia 16 listopada 2001 r. na dzień wydania decyzji.
W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia wskazano, że zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. – Dz. U. z 2005, nr 8, poz. 60 ze zm.) za zaległości podatkowe podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem również osoby trzecie, przy czym odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w drodze decyzji, co wynika z art. 108 Ordynacji podatkowej. Stosownie zaś do treści art. 115 § 1 Ordynacji podatkowej wspólni spółki cywilnej, jawnej partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki i wspólników wynikające z działalności spółki. Przepis ten stosuje się również do odpowiedzialności byłego wspólnika za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań powstałych w okresie, gdy był on wspólnikiem. Za zobowiązania podatkowe powstałe na podstawie odrębnych przepisów, po rozwiązaniu spółki odpowiadają osoby będące wspólnikami w momencie rozwiązania spółki.
W decyzji z dnia[…]. nr […]Prezydent Miasta sformułował analogiczne rozstrzygnięcie w odniesieniu do drugiego ze wspólników wspomnianej wyżej Spółki – W. M. z tytułu odpowiedzialności za jej zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości za 2001 r., przy czym odsetki za zwłokę na dzień wydania tejże decyzji wyniosły 4 576,00 zł.
W odwołaniu od tych decyzji zarówno J.G. jak i W.M. wnieśli o ich uchylenie zarzucając im obrazę następujących przepisów Ordynacji podatkowej:
– art. 107 § 1 z uwagi na brak wskazania na odpowiedzialność o charakterze solidarnym z równoczesnym wskazaniem innych podmiotów odpowiedzialnych za ten dług,
– art. 108 § 2 pkt 2 z uwagi na wszczęcie postępowania w tej sprawie przed wykazaniem skutecznego doręczenia spółce jawnej "B." decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego i wysokość należnych odsetek za zwłokę,
– art. 108 § 4 z uwagi na fakt, że egzekucja prowadzona przeciwko spółce jawnej "B." przez komornika sądowego w W. i w O. jest w pełni skuteczna,
– art. 210 § 4 z uwagi na to, że w uzasadnieniu nie omawia się wszystkich przesłanek ustawowych podstaw wydania zaskarżonej decyzji z podaniem okoliczności faktycznych i podstawy prawnej rozstrzygnięcia.
Decyzją z dnia […]nr […]Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji w sprawie odpowiedzialności J.G., zaś decyzją z dnia […]nr […]organ ten utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji w sprawie odpowiedzialności W. M.. W uzasadnieniu wskazano, że niewątpliwie J.G. był i jest wspólnikiem Spółki "B.". Podkreślono również, że w aktach sprawy znajduje się decyzja Prezydenta miasta z dnia […]nr […](warz z dowodem jej doręczenia J. G.) w sprawie podatku od nieruchomości za 2001 r. skierowana do J.G., W.M. i J. W., w której wskazana jest także spółka cywilna "B." (poprzednik prawny spółki jawnej o tej samej nazwie) orzekającej o podatku od nieruchomości w kwocie 11 439,00 zł, w której trzecia rata podatku wynosi 2 859,80 zł, a czwarta 2 859,60 zł. Organ odwoławczy odwołał się również do dwóch tytułów wykonawczych z dnia […]o numerach […]i […] wskazujących jako zobowiązanego "B." J. G., W. M., J.W., w których kwota należności głównej wynosi 2 859,60 zł i 2 859,80 zł, które stanowią dodatkowo, że należność nie została zabezpieczona i nie pobrano żadnych kwot na podstawie tych tytułów wykonawczych. W postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia […]nr […]stwierdzono zaś, że zastosowanie środków egzekucyjnych, o których mowa m. in. w rozdziałach 2-6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2005 r., nr 229, poz. 1954 ze zm.) na podstawie m. in. tytułów wykonawczych nr nr […]i […]w stosunku do "B." J. G., W. M., J. W. okazało się bezskuteczne.
Organ zauważył, że sentencje zaskarżonych decyzji nie w pełni odpowiadają wymaganiom art. 115 § 1 Ordynacji podatkowej, gdyż nie wskazują, że odpowiednio J.G. i W. M. odpowiadają za zaległości podatkowe Spółki "B." z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2001 w określonej wyżej kwocie wraz odsetkami za zwłokę solidarnie ze Spółką i pozostałymi wspólnikami. Jednakże w stosunku do J.G., W. M. i J.W. wydana została decyzja z dnia[…]., w której wskazana jest także spółka cywilna "B.". Tak więc faktycznie Spółka "B." jest także zobowiązana za przedmiotowe zaległości podatkowe z odsetkami wraz z J. G.. W stosunku do W. M. została wydana decyzja Prezydenta Miasta z dnia […]w której orzeczono o jego odpowiedzialności za zobowiązania Spółki "B." z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2001, w stosunku do J. G. decyzja w tym samym przedmiocie została wydana w dniu[….]., zaś w stosunku do J.W. decyzja w tym samym przedmiocie została wydana w dniu[…]. Skoro tak to wszyscy wspólnicy Spółki są faktycznie odpowiedzialni za zaległości podatkowe wraz z odsetkami s tytułu podatku od nieruchomości za 2001 r.
We wniesionych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargach na wymienionej wyżej decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego J.G. i W.M. zażądali ich uchylenia. Zaskarżonym decyzjom zarzucono naruszenie:
– art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (w brzemieniu obowiązującym do końca 2001 r.) poprzez nieprawidłowe ustalenie kto w sprawie ma przymiot "podatnika" ze skutkiem dodatkowym w postaci nieuzasadnionego uznania, że decyzje zostały wydane i doręczone prawidłowo,
– art. 108 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej z uwagi na nieuwzględnienie faktu wszczęcia postępowania w tej sprawie przed wykazaniem przez Prezydenta Miasta skutecznego doręczenia w 2001 r. każdemu ze wspólników spółki cywilnej "B." – odrębnie na adres miejsc zamieszkania – lub w latach następnych spółce jawnej "B." na adres siedziby decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego i wysokość należnych odsetek za zwłokę za 2001 r.,
– art. 108 § 4 Ordynacji podatkowej z uwagi na nieuwzględnienie faktu, że egzekucja prowadzona przeciwko spółce jawnej "B." przez komornika sądowego w W. i w O. jest w pełni skuteczna, a administracyjny organ egzekucyjny ze swej winy nie przyłączył się do prowadzonej egzekucji z nieruchomości,
– art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej z uwagi na to, że w uzasadnieniu nie omawia się wszystkich przesłanek ustawowych podstaw wydania zaskarżonej decyzji z podaniem okoliczności faktycznych i podstawy prawnej rozstrzygnięcia,
– art. 107 § 1 Ordynacji podatkowej z uwagi na nieuwzględnienie zarzutu braku wskazania na odpowiedzialność o charakterze solidarnym z równoczesnym wskazaniem wprost w treści decyzji (jej uzasadnieniu) innych podmiotów odpowiedzialnych za ten dług.
W odpowiedziach na skargi Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o ich oddalenie podtrzymując w całości dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Uzasadnienie wyroku