II FSK 1331/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Sygn. powiązane: I SA/Ol 583/07
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-08-04
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Bogusław Dauter /sprawozdawca/
Krystyna Nowak /przewodniczący/
Stanisław Bogucki

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Nowak, Sędziowie NSA Stanisław Bogucki, Bogusław Dauter (sprawozdawca), Protokolant Barbara Mróz, po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skarg kasacyjnych: 1) V. S.A. z siedzibą w G. 2) Dyrektora Izby Skarbowej w O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2008 r. sygn. akt I SA/Ol 583/07 w sprawie ze skargi V. S.A. z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia 28 września 2007 r. nr […] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2001 r. oraz odsetek za zwłokę od prawidłowej wysokości zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące 2001 r. nieuregulowanych w terminie płatności 1) oddala skargę kasacyjną V. S.A. z siedzibą w G., 2) uchyla zaskarżony wyrok w punkcie III w zakresie nakazu ściągnięcia od Dyrektora Izby Skarbowej w O. na rzecz Skarbu Państwa (kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie) kwoty 11.973 zł tytułem nieuiszczonego wpisu sądowego od kwoty 1.197.232 zł stanowiącej wartość odsetek za zwłokę od zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, w pozostałym zakresie skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w O. oddala, 3) koszty postępowania kasacyjnego wzajemnie znosi.

Uzasadnienie wyroku