I OZ 900/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Sygn. powiązane: II SA/Gl 1273/08
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-09-10
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Jan Kacprzak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Jan Kacprzak po rozpoznaniu w dniu 24 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. C. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 grudnia 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 1273/08 wzywające Krzysztofa Cyrana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia […] października 2008 r. nr […] w przedmiocie przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdem p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie.
Uzasadnienie: Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach zarządzeniem z dnia 23 grudnia 2008 r. sygn. akt I SA/Gl 1273/08 wezwał K. C. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł od wniesionej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia […] października
2008 r. nr […].
Jako podstawę prawną ww. zarządzenia wskazano art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz § 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193).
K. C. wniósł zażalenie na powyższe zarządzenie uznając, że jako osoba o niskich dochodach nie może być dyskryminowany w dochodzeniu swoich praw. Jednocześnie z zażaleniem złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie z opłat oraz ustanowienie adwokata.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm. – zwanej dalej p.p.s.a.), strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo (skargę), aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należy wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (§ 3).
W przedmiotowej sprawie Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach zastosował powyższy przepis prawidłowo wzywając skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia […] października 2008 r., w przedmiocie przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdem. W myśl § 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) wpis stały w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter wynosi 200 zł. Nie ulega wątpliwości, że sprawa wszczęta skargą na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia […] października 2008 r. jest sprawą z zakresu opisanego w § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia. Prawidłowo zatem zaskarżonym zarządzeniem wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu w wysokości 200 zł.
Nadmienić należy, iż wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy podlega odrębnemu rozpoznaniu. Ponadto kwestia przyznania prawa pomocy, nie ma znaczenia dla oceny prawidłowości wydania zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu
Mając zatem na uwadze, że zaskarżone zarządzenie zostało wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Naczelny Sąd Administracyjny na postawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. orzekł o oddaleniu zażalenia.

Uzasadnienie wyroku