II SA/Gl 215/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:
Przywrócenie terminu
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-03-16
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Przywrócono termin
Sędziowie:
Bonifacy Bronkowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Bonifacy Bronkowski po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.D. na postanowienie […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia […] Nr […] w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej postanawia: przywrócić skarżącemu termin do wniesienia skargi kasacyjnej.
Uzasadnienie: Wyrokiem z dnia 26 sierpnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę J.D. na postanowienie […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia […] nr […]. Orzeczenie to wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia skargi kasacyjnej zostało doręczone skarżącemu na jego wniosek w dniu […], a zatem termin do wniesienia skargi kasacyjnej upłynął w dniu […].
Pismem z dnia […], a więc w terminie ustawowym do wniesienia skargi kasacyjnej, J.D. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy m.in. w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu. Postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 października 2009 r. ustanowiono dla skarżącego pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata, którym wyznaczony został przez Okręgową Radę Adwokacką w K. (dalej: Rada) adwokat A.M. W dniu […] wyznaczony pełnomocnik złożył w siedzibie Sądu pełnomocnictwo udzielone mu przez skarżącego J.D. w dniu […], natomiast pismem nadanym w urzędzie pocztowym w dniu […] wniósł od powyższego wyroku skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. W uzasadnieniu przedmiotowego wniosku pełnomocnik J.D. oświadczył, iż skarżący ten udzielił mu pełnomocnictwa w dniu […]. Wcześniej natomiast nie został poinformowany przez Okręgową Radę Adwokacką o wyznaczeniu go pełnomocnikiem skarżącego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez
swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu. Stosownie natomiast do art. 87 § 1, 2 i 4 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu,
w którym czynność miała być dokonana, w okresie siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak
winy w uchybieniu terminu. Równocześnie też z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.
Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż instytucja przywrócenia terminu ma charakter wyjątkowy i może być zastosowana jedynie wtedy, gdy wszystkie określone w nich przesłanki zostaną spełnione łącznie. Samo złożenie wniosku przez zainteresowanego w wskazanym terminie oraz dokonanie czynności, dla której zakreślony był termin, nie jest wystarczającą przesłanką przywrócenia uchybionego terminu do dokonania czynności procesowej. Konieczne jest bowiem uprawdopodobnienie przez wnioskodawcę, że nie ponosi on winy w niedochowaniu terminu.
W ocenie Sądu wniosek pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej jest merytorycznie uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie. W rozpoznawanej sprawie uznać należy, iż wniosek o przywrócenie terminu został złożony w terminie, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a. Wskazać trzeba w tym miejscu stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w postanowieniu z dnia 8 czerwca 2006 r., sygn. akt I FZ 198/2006 (publ. LexPolonica nr 418112) , zgodnie z którym w wypadku ustanowienia adwokata w trybie art. 224 ustawy p.p.s.a., dniem, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, jest dzień, w którym adwokat miał rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej po zapoznaniu się z aktami sprawy, nie później jednak niż dzień upływu 30 dni od dnia zawiadomienia go o wyznaczeniu do występowania w sprawie. Mając na uwadze powyższe, uznać należy, że termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu został w niniejszej sprawie zachowany, skoro wniosek ten został złożony jeszcze przed upływem 30 dni od powiadomienia adwokata o ustanowieniu go pełnomocnikiem skarżącego i udzielenia mu przez tego skarżącego pełnomocnictwa.
Odnosząc się natomiast do przesłanki określonej w art. 87 § 2 ustawy p.p.s.a., zgodnie z którą w piśmie (wniosku) należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, w ocenie Sądu fakt ustanowienia pełnomocnika z urzędu po upływie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, jest okolicznością uzasadniającą przywrócenie terminu do jej wniesienia.
Mając na względzie powyższe Sąd, działając na podstawie art. 86 § 1 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku