II SA/Gl 956/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Bonifacy Bronkowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Bonifacy Bronkowski po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.O. i W.O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia […] Nr […] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia p o s t a n a w i a odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Pismem z dnia […] K.O. i W.O. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia […] nr […] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia. Przy wnoszeniu skargi skarżący uiścili wpis sądowy w wysokości 100 zł.
W związku z powyższym na podstawie zarządzenia z dnia 23 października 2009 r. wezwano skarżących do uzupełnienia solidarnie wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. W zarządzeniu tym wskazano, iż wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy – w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.
Powyższe wezwania wobec niezastania skarżących awizowano w dniu […] umieszczając stosowne zawiadomienia w skrzynce do doręczania korespondencji, a następnie powtórnie w dniu […], przesyłki te nie zostały jednakże przez skarżących podjęte. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu […] ([…] – dzień roboczy), skarżący nie uiścili należnej opłaty sądowej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – zwanej dalej p.p.s.a.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, w tym wypadku skargi, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym, podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) i wynosi 200 zł. Przepis art. 214 § 2 p.p.s.a., stanowi natomiast, iż pismo wnoszone przez kilka osób, których uprawnienia lub obowiązki związane z przedmiotem zaskarżenia są wspólne, podlega jednej opłacie.
W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie został
w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.
W rozpoznawanej sprawie skarżący, mimo prawidłowego wezwania z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego, nie uzupełnili w wyznaczonym terminie wymaganego wpisu .
Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku