II FSK 1074/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Sygn. powiązane: I SA/Lu 794/07
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-06-27
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sędziowie:
Grzegorz Krzymień /przewodniczący/
Krystyna Nowak /sprawozdawca/
Włodzimierz Kubiak

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Grzegorz Krzymień, Sędziowie NSA: Włodzimierz Kubiak, . Krystyna Nowak (sprawozdawca), Protokolant Justyna Nawrocka, po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej D. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 20 lutego 2008 r. sygn. akt I SA/Lu 794/07 w sprawie ze skargi D. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 9 października 2007 r. nr […] w przedmiocie odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w L. na rzecz D. W. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku