II SA/Sz 1054/09 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6041 Profilaktyka  i   rozwiązywanie  problemów alkoholowych, ustalanie liczby punktów sprzedaży,  zasad  usytuowania miejsc
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-09-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Uchylono postanowienie I i II instancji
Sędziowie:
Arkadiusz Windak
Barbara Gebel
Marzena Iwankiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Barbara Gebel,, Sędzia WSA Arkadiusz Windak, Protokolant Krzysztof Chudy, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 listopada 2009r. sprawy ze skargi J. Ś. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia […]r. nr […] w przedmiocie opinii dotyczącej zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w S. z dnia […]r. Nr […], II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, III. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. na rzecz skarżącego J. Ś. kwotę […]złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie wyroku