II GSK 202/09 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6037 Transport drogowy i przewozy
Sygn. powiązane: VI SA/Wa 1432/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Komendant Policji
Data:
2009-03-06
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Jan Bała /przewodniczący sprawozdawca/
Maria Myślińska
Rafał Batorowicz

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Bała (spr.) Sędziowie Maria Myślińska NSA Rafał Batorowicz Protokolant Beata Kołosowska po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "A." Spółki z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 29 października 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 1432/08 w sprawie ze skargi "A." Spółki z o.o. w W. na decyzję Komendanta […] Policji z dnia […] kwietnia 2008 r. nr […] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od "A." Spółki z o.o. w W. na rzecz Komendanta […] Policji kwotę 1.200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku