II GSK 214/09 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6460 Znaki towarowe
Sygn. powiązane: VI SA/Wa 1000/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Urząd Patentowy RP
Data:
2009-03-11
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Jan Bała
Janusz Drachal /przewodniczący sprawozdawca/
Magdalena Bosakirska

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Drachal (spr.) Sędzia NSA Jana Bała Sędzia del. WSA Magdalena Bosakirska Protokolant Paweł Gorajewski po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej L. L. S. w N. we Francji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 31 października 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 1000/08 w sprawie ze skargi L. L. S. w N. we F. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia […] stycznia 2008 r. nr […] w przedmiocie oddalenia sprzeciwu w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie wyroku