II GSK 238/09 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6463 Wzory przemysłowe
Sygn. powiązane: VI SA/Wa 1827/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Urząd Patentowy RP
Data:
2009-03-23
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Jan Bała
Janusz Drachal /przewodniczący/
Magdalena Bosakirska /sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Drachal Sędzia NSA Jana Bała Sędzia del. WSA Magdalena Bosakirska (spr.) Protokolant Paweł Gorajewski po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej J. U. – […] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 11 grudnia 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 1827/08 w sprawie ze skargi J. U. – […] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia […] marca 2008 r. nr […], […] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie wyroku