II GSK 243/09 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw
Sygn. powiązane: II SA/Go 714/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inne
Data:
2009-03-23
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Jan Bała
Janusz Drachal /przewodniczący sprawozdawca/
Magdalena Bosakirska

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Drachal (spr.) Sędzia NSA Jana Bała Sędzia del. WSA Magdalena Bosakirska Protokolant Paweł Gorajewski po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. W. z dnia 29 grudnia 2008 r. sygn. akt II SA/Go 714/08 w sprawie ze skargi E. D. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia […] września 2008 r. nr […] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie wyroku