II GSK 244/09 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6460 Znaki towarowe
Sygn. powiązane: VI SA/Wa 1208/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Urząd Patentowy RP
Data:
2009-03-23
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Jan Bała /sprawozdawca/
Janusz Drachal /przewodniczący/
Magdalena Bosakirska

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Drachal Sędzia NSA Jana Bała (spr.) Sędzia del. WSA Magdalena Bosakirska Protokolant Paweł Gorajewski po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A. Spółki z o.o. w Ł. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 18 listopada 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 1208/08 w sprawie ze skargi A. Spółki z o.o. w Ł. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia […] marca 2008 r. nr […] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie wyroku