II GSK 245/09 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6537 Egzekucja należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3  ustawy o f
Sygn. powiązane: V SA/Wa 2974/07
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Data:
2009-03-23
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Jan Bała
Janusz Drachal /przewodniczący/
Magdalena Bosakirska /sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Drachal Sędzia NSA Jana Bała Sędzia del. WSA Magdalena Bosakirska (spr.) Protokolant Paweł Gorajewski po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej J. H. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt V SA/Wa 2974/07 w sprawie ze skargi J. H. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia […] września 2007 r. nr […] w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie wyroku