I OSK 767/09 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Sygn. powiązane: II SA/Bk 845/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-06-01
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Jolanta Rajewska /przewodniczący/
Marek Stojanowski
Tomasz Zbrojewski /sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jolanta Rajewska Sędziowie: sędzia NSA Marek Stojanowski sędzia del. NSA Tomasz Zbrojewski (spr.) Protokolant Anna Krakowiecka po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12 marca 2009 r. sygn. akt II SA/Bk 845/08 w sprawie ze skargi W. U. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia […] listopada 2008 r. nr […] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie wyroku