II SA/Po 645/09 – Wyrok WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6091 Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inne
Data:
2009-08-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Uchylono decyzję I i II instancji
Sędziowie:
Barbara Drzazga
Elwira Brychcy /przewodniczący/
Wiesława Batorowicz /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elwira Brychcy Sędziowie Sędzia WSA Barbara Drzazga Sędzia WSA Wiesława Batorowicz (spr.) Protokolant St. sekretarz sąd. Joanna Wieczorkiewicz-Skoczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009r. sprawy ze skargi M. B. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia (…) Nr (…) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty K. z dnia (…) Nr (…), II. zasądza od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na rzecz skarżącego kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. /-/ B. Drzazga /-/ E. Brychcy /-/ W. Batorowicz

Uzasadnienie wyroku