III SA/Po 839/09 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6537 Egzekucja należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3  ustawy o f
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-10-30
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Małgorzata Górecka /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Górecka Sędziowie Protokolant po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia … r. Nr … w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej postanawia: odrzucić skargę /-/M. Górecka WSA/post.1 – sentencja postanowienia
Uzasadnienie: Zarządzeniem z dnia 02.11.2009r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie … zł w terminie 7 dni od doręczenia pisma pod rygorem jej odrzucenia.
Wezwanie zostało doręczone w dniu 06.11.2009r. (k. 12 akt).
Skarżąca nie uiściła żądanego wpisu w przepisanym 7 dniowym terminie, wobec czego jej skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).
/-/M. Górecka

Uzasadnienie wyroku