I SA/Po 969/09 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-11-13
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Karol Pawlicki /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I w składzie następującym : Przewodniczący sędzia WSA Karol Pawlicki po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia […] nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od maja 2004 r. do stycznia 2005 r. postanawia : odrzucić skargę. /-/ K.Pawlicki
Uzasadnienie: Pismem z dnia 20 listopada 2009 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi przez podanie osnowy wniosku ( wskazania jakiego rozstrzygnięcia domaga się od Sądu ), określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego przez organ podatkowy oraz do podania wartości przedmiotu sporu ( k. 10 akt sądowych ).
Wezwanie doręczono w dniu 24 listopada 2009 r. ( k. 12 ).
Stosownego uzupełnienia skargi skarżący dokonał pismem z dnia 2 grudnia 2009 r., nadanym w urzędzie pocztowym tego samego dnia ( k. 14 i 15 ).
Zgodnie z pouczeniem zawartym w piśmie sądowym skargę należało uzupełnić w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.
Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd odrzuca skargę, gdy w wyznaczonym terminie (7 dni) nie uzupełniono braków formalnych skargi. Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie ponieważ skarżący pismo do sądu wysłał dzień po upływie wyznaczonego terminu ( termin upływał 1 grudnia 2009 r.).
W tych okolicznościach Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie w/w przepisów.
/-/ K.Pawlicki

Uzasadnienie wyroku