II SA/Wa 808/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Obrony Narodowej
Data:
2009-06-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Eugeniusz Wasilewski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bronisław Szydło, Sędziowie WSA Andrzej Kołodziej, Eugeniusz Wasilewski (spr.), Protokolant Eliza Kusy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2009 r. sprawy ze skargi M. O. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia […] marca 2009 r. nr […] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej ustalenia średniej ceny zakupu 1 m- powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oddala skargę

Uzasadnienie wyroku