II SA/Sz 1162/09 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-12
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Barbara Gebel /przewodniczący sprawozdawca/
Elżbieta Makowska
Marzena Iwankiewicz

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Gebel (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz,, Sędzia NSA Elżbieta Makowska, Protokolant Małgorzata Płocharska-Małys, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r. nr […] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku