III SA/Wr 263/09 – Wyrok WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6034 Zjazdy z dróg publicznych
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-05-08
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Uchylono decyzję I i II instancji
Sędziowie:
Bogumiła Kalinowska /sprawozdawca/
Magdalena Jankowska-Szostak
Marcin Miemiec /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sędziowie Sędzia WSA Marcin Miemiec, Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska (sprawozdawca), Magdalena Jankowska-Szostak, , Protokolant Halina Rosłan, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi T i A K na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J G z dnia […] r. nr […] w przedmiocie wydania zezwolenia dla lokalizacji projektowanego zjazdu z działki drogowej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza S P z dnia […] r. nr […]; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J G na rzecz strony skarżącej kwotę 440 (czterysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania; III. orzeka, że decyzje wymienione w punkcie I nie podlegają wykonaniu do dnia prawomocności wyroku.

Uzasadnienie wyroku