VIII SA/Wa 645/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-09-21
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie
Sędziowie:
Artur Kot /przewodniczący/
Włodzimierz Kowalczyk /sprawozdawca/
Leszek Kobylski

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Artur Kot, Sędziowie Sędzia WSA Leszek Kobylski, Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk /sprawozdawca/, Protokolant Justyna Kapusta, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi B.W. na decyzję […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] lipca 2009 r. nr […] w przedmiocie nakazu rozbiórki zawiesza postępowanie sądowe na podstawie art. 124 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie wyroku