IV SA/Wr 479/09 – Postanowienie WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-10-12
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Odrzucono skargę
Sędziowie:
Małgorzata Masternak-Kubiak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. na postanowienie Wojewody D. z dnia […] nr […] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanawia : odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z dnia 28 września 2009 r. T. K. została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi na postanowienie Wojewody D. z dnia […] nr […] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 złotych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.
Powyższe zarządzenie zostało doręczone skarżącej w dniu 13 listopada 2009 r.
Mimo upływu zakreślonego terminu skarżąca nie uiściła należnej opłaty.
Zarządzeniem z dnia 5 października 2009 r. powyższa skarga została przekazana do rozpatrzenia przez Wydział IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu i wpisana do repertorium pod sygnaturą IV SA/Wr 479/09.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz 1270 ze zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3).
Skoro zatem skarżąca, mimo upływu zakreślonego terminu, nie uiściła należnego wpisu sądowego, wniesiona przez nią skarga podlegała odrzuceniu, co orzeczono na wstępie na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa.

Uzasadnienie wyroku