I SA/Bd 118/09 – Postanowienie WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:
Przywrócenie terminu
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-02-13
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Przywrócono termin
Sędziowie:
Leszek Kleczkowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Sędzia WSA Leszek Kleczkowski po rozpoznaniu w dniu 01 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. K. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi R. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia […], nr […] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 rok postanawia: przywrócić termin
Uzasadnienie: Decyzją z dnia […] Dyrektor Izby Skarbowej w B. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w N. z dnia […] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 rok.
Na decyzję organu II instancji R. K., reprezentowany przez pełnomocnika, adwokata S. M., wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.
Pismem z dnia 17 lutego 2009 r. Sąd wezwał pełnomocnika skarżącego do usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania braków formalnych skargi przez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia oraz wskazanie adresu zamieszkania skarżącego, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone na wskazany przez pełnomocnika adres kancelarii w dniu 19 lutego 2009 r., pismo odebrała radca prawny B. D.
Pismem z dnia 04 marca 2009 r. strona, reprezentowana przez pełnomocnika złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.
W uzasadnieniu pełnomocnik podał, że przedmiotowe wezwanie o uzupełnienie braków formalnych skargi zostało doręczone radcy prawnemu B. D., która jest zatrudniona w kancelarii radcy prawnego A. M., mieszczącej się w tym samym lokalu, w którym siedzibę ma kancelaria pełnomocnika skarżącego. Przeglądając w dniu 27 lutego 2009 r. akta skarżącego w siedzibie WSA w Bydgoszczy, pełnomocnik zauważył, iż zostało do kancelarii wysłane pismo i zostało ono odebrane przez radcę prawnego B. D. Po rozmowie z radcą prawnym A. M. w dniu 02 marca 2009 r., pełnomocnik skarżącego ustalił, iż wezwanie zostało przypadkowo wpięte w akta sprawy, którą prowadzi kancelaria tego radcy prawnego. W tym też dniu pełnomocnik skarżącego dowiedział się o wezwaniu sądowym. Mając na uwadze powyższe, pełnomocnik stwierdził, iż niedotrzymanie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi nastąpiło bez winy strony. Jednocześnie pełnomocnik podał wartość przedmiotu zaskarżenia oraz adres zamieszkania strony skarżącej.
Zgodnie z zarządzeniem z dnia 11 marca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wezwał pełnomocnika skarżącego do wyjaśnienia, czy radca prawny B. D. była osobą uprawnioną do odbioru pisma z dnia 17 lutego 2009 r. w przedmiocie określenia wartości przedmiotu zaskarżenia i wskazania adresu zamieszkania skarżącego.
Pismem z dnia 23 marca 2009 r. pełnomocnik skarżącego wskazał, iż radca prawny B. D. nie była uprawniona do odbioru przedmiotowego pisma.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi należało uznać za zasadny.
Na podstawie art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 ustawy). W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 ustawy). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 ustawy). W orzecznictwie przyjmuje się zgodnie, że uprawdopodobnienie istnienia danej okoliczności jest środkiem zastępczym dowodu w ścisłym tego słowa znaczeniu i nie daje pewności, lecz tylko wiarygodność (prawdopodobieństwo) twierdzenia o jakimś fakcie (por. wyrok NSA z dnia 4 czerwca 2002 r., II SA/Ka 1977/00). Uprawdopodobnienie nie oznacza więc udowodnienia braku winy.
Strona skarżąca reprezentowana przez pełnomocnika, w złożonym wniosku
o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, jako przyczynę uchybienia terminu wskazała nieprawidłowe doręczenie pełnomocnikowi sądowego wezwania o podanie wartości przedmiotu zaskarżenia oraz wskazanie adresu zamieszkania skarżącego. Z przedstawionego wniosku, jak i pisma pełnomocnika strony z dnia 23 marca 2009 r. wynika, że przedmiotowe wezwanie odebrała radca prawny, B. D. pracująca w kancelarii radcy prawnego A. M., która to kancelaria zajmuje ten sam lokal, co kancelaria pełnomocnika skarżącego. Pełnomocnik wskazał, iż z treścią przedmiotowego wezwania zapoznał się dopiero
w dniu 02 marca 2009 r.
W związku z faktem odebrania przedmiotowego wezwania przez osobę nieuprawnioną do odbioru korespondencji przesłanej dla pełnomocnika skarżącego, należy stwierdzić, że strona uprawdopodobniła, iż pełnomocnik nie mógł z dniem 19 lutego 2009 r. zapoznać się z treścią wezwania z dnia 17 lutego 2009 r. w przedmiocie określenia wartości przedmiotu zaskarżenia i wskazania adresu zamieszkania skarżącego. Złożenie wniosku o przywrócenie terminu nastąpiło bez naruszenia 7-dniowego terminu wynikającego z art. 87 § 1 cytowanej ustawy, a składając wniosek o przywrócenie terminu pełnomocnik podał wartości przedmiotu zaskarżenia oraz wskazał adres zamieszkania skarżącego, czym wypełnił wymagania art. 87 § 4 omawianej ustawy.
Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 86 § 1 ustawy Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku