I SA/Po 1008/09 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Koszty sądowe
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-11-30
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Sędziowie:
Karol Pawlicki /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I w składzie następującym : Przewodniczący sędzia WSA Karol Pawlicki po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. A. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia […] nr […] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia : I umorzyć postępowanie, II zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej w P. na rzecz skarżącego kwotę […] tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz pełnomocnictwa, III zwrócić skarżącemu kwotę […] tytułem uiszczonego wpisu od skargi. /-/ K.Pawlicki
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia … listopada 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w P., działając na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), uchylił swoje postanowienie z dnia […] oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego P. z dnia […] i umorzył postępowanie.
Odpowiadając na pytanie Sądu, pełnomocnik skarżącego pismem z 10 grudnia 2009 r. cofnął skargę i wniósł o zasądzenie kosztów procesu.
W tych okolicznościach Sąd orzekł jak w p. I sentencji na podstawie art. 161 § 1 pkt 1
w związku z art. 60 powołanej ustawy.
O kosztach orzeczono na podstawie art. 201 § 1 w/w ustawy oraz § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).
Zwrot wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
/-/ K. Pawlicki

Uzasadnienie wyroku