II SA/Rz 715/09 – Postanowienie WSA w Rzeszowie


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Budowlane prawo
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-09-09
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Treść wyniku:
Odmówiono zmiany postanowienia
Sędziowie:
Jolanta Ewa Wojtyna /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Ewa Wojtyna po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym wniosku W. i Z. K. o zmianę postanowienia Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie z dnia 26 października 2009r., sygn. akt II SA/Rz 715/09 w sprawie z ich skargi na decyzję Wojewody z dnia […] lipca 2009r. znak: […] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę – postanawia – odmówić zmiany postanowienia Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie z dnia 26 października 2009r., sygn. akt II SA/Rz 715/09.
Uzasadnienie: W. i K. K. złożyli w sprawie ze swojej skargi na decyzję Wojewody z dnia […] lipca 2009r. znak: […] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego
i udzielenia pozwolenia na budowę wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.
Wskazali w nim, że w skład ich gospodarstwa domowego wchodzi wnuk, który jest sierotą. Utrzymują się z pobieranych świadczeń emerytalnych w wysokości miesięcznej brutto 1900 zł (W. K.) oraz 1600 zł (Z. K.). Posiadają dom o powierzchni 100 m.kw., nieruchomość rolną o powierzchni 5,36 ha oraz działkę 0,10 ha, na której znajduje się stary drewniany dom, kwalifikujący się do rozbiórki.
Celem uzyskania dodatkowych informacji odnośnie sytuacji materialnej skarżących wezwano ich (w piśmie z dnia 7 października 2009r.) do złożenia dodatkowego oświadczenia obejmującego wskazanie średniej wysokości miesięcznych wydatków przeznaczanych na zakup żywności, utrzymanie domu i inne cele, wysokości netto pobieranych emerytur, sposobu wykorzystania posiadanej nieruchomości rolnej, czy otrzymują dopłaty do produkcji rolnej, wskazanie posiadanych pojazdów mechanicznych (marka, rok produkcji), czy korzystają ze wsparcia pomocy społecznej oraz wskazanie tytułu prawnego do sprawowania opieki nad wnukiem i wysokości związanych z tym ewentualnych świadczeń finansowych, do których uprawnieni są wnioskodawcy bądź ich wnuk, jak też wskazanie, czy wnuk jest uprawniony do pobierania renty rodzinnej. Wezwanie obejmowało także przedłożenie wyciągów z posiadanych rachunków bankowych.
W odpowiedzi składający wniosek podnieśli, że nie udokumentują posiadanego majątku, jak też wysokości pobieranych emerytur. Przepracowali bowiem wiele lat i w związku z tym mają prawo posiadać dom, samochód czy traktor. Podnieśli, że nabyli gospodarstwo rolne o powierzchni 3 ha. Końcowo zaznaczyli, iż nie będą uiszczać wpisu, jak też nie dostarczą wyciągów z rachunków bankowych, bowiem wezwanie w tym ostatnim zakresie godzi w ich "uczciwą prywatność".
Postanowieniem z dnia 26 października 2009r. Referendarz sądowy w tut. Sądzie odmówił przyznania wnioskodawcom prawa pomocy w żądanym przez nich zakresie. Orzeczenie powyższe nie zostało zaskarżone.
W związku z wezwaniem do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł W. K. i Z. K. złożyli kolejny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.
W jego uzasadnieniu przedstawili dane tożsame z tymi zawartymi w poprzednim wniosku o prawo pomocy. Dodatkowo wskazali, iż prowadzą hodowlę owiec, posiadają dwa stare traktory, stary samochód oraz maszyny rolnicze. Do wniosku dołączyli wyciąg z rachunku bankowego W. K.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Jak wyżej zaznaczono, postanowieniem z dnia 26 października 2009r. Referendarz sądowy w tut. Sądzie po rozpatrzeniu wniosku W. i Z. K. o zwolnienie od kosztów sądowych odmówił jego uwzględnienia. Od powyższego orzeczenia nie wniesiono sprzeciwu. Natomiast w dniu 9 grudnia 2009r. skarżący złożyli kolejny wniosek zawierający tożsame żądanie, tj. dotyczące zwolnienia od kosztów sądowych. W związku z powyższym Sąd uznał, iż składając ten ostatni wniosek, wyżej wymienieni domagają się w istocie zmiany wskazanego postanowienia Referendarza. Na powyższe zezwala treść art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej w dalszej części P.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Postanowienie rozstrzygające wniosek o przyznanie prawa pomocy mieści się bez wątpienia w kategorii orzeczeń, do których odnosi się art. 165 P.p.s.a., bowiem nie kończy postępowania w sprawie.
Uchylenie lub zmiana orzeczenia w trybie powołanego unormowania możliwa jest w sytuacji, gdy zmieniły się okoliczności będące podstawą poprzedniego rozstrzygnięcia. Chodzi przy tym o okoliczności istotne, tj. takie, które przemawiają za podjęciem odmiennego orzeczenia w danej kwestii. Obowiązek ich wykazania spoczywa na podmiocie wnioskującym o określoną zmianę.
Analiza danych zawartych w poprzednim i aktualnym wniosku o przyznanie prawa pomocy prowadzi do konieczności odmowy zmiany postanowienia Referendarza sądowego z dnia 26 października 2009r. w kierunku żądanym przez wnioskodawców. Nową podaną przez nich okolicznością jest fakt comiesięcznego uiszczania rat kredytowych z tytułu zakupu gospodarstwa rolnego
w wysokości około 370 zł. Wskazuje ona na dodatkowe obciążenie finansowe wnioskodawców. Udzielenie kredytu jest jednak zawsze związane ze sprawdzeniem przez bank zdolności kredytowej kredytobiorców. Nadto, nową okolicznością jest także fakt prowadzenia przez wyżej wymienionych hodowli owiec, stanowiącej
z pewnością dodatkowe źródło dochodu skarżących, którego wysokości nie określili. Należy poza tym wskazać, iż rozstrzygając w przedmiocie wniosku o prawo pomocy Referendarz sądowy oparł się na oświadczeniu zawartym na urzędowym formularzu wniosku, z którego wynikało, iż podane wysokości emerytur są kwotami brutto. Tymczasem jak wynika z przedłożonego wyciągu z rachunku bankowego kwoty te stanowią wartość netto. Koniecznym jest także podkreślenie, iż w dalszym ciągu wnioskujący o prawo pomocy nie wyjaśnili okoliczności podanych w wezwaniu z dnia 7 października 2009r. Nie wskazali więc m. in. średniej wysokości comiesięcznych wydatków, czy pobierają dopłaty do produkcji rolnej i w jakiej wysokości, czy korzystają z pomocy społecznej. Tym samym nie jest możliwa ocena czy sytuacja skarżących w powyższym zakresie uległa jakiejkolwiek zmianie.
Sąd zwraca także uwagę, iż wynikająca z wyciągu z rachunku bankowego kwota abonamentu za telewizję kablową nie jest z pewnością wydatkiem niezbędnym dla utrzymania koniecznego rodziny, co oznacza jednocześnie możliwość poczynienia oszczędności z tego tytułu.
Reasumując Sąd stwierdza, że W. i Z. K. nie wykazali zmiany okoliczności sprawy, o której mowa w art. 165 P.p.s.a., a która uzasadniałaby uwzględnienie ich wniosku i zwolnienie od kosztów sądowych.
Dlatego też orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 165 w zw. z art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 P.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku