II SA/Bd 570/09 – Postanowienie WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie … (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
6149 Inne o symbolu podstawowym 614
Hasła tematyczne:
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ:
Rada Gminy
Data:
2009-07-03
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Sprostowano omyłkę
Sędziowie:
Grażyna Malinowska-Wasik /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Grażyna Malinowska – Wasik po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na uchwałę Rady Gminy Dragacz z dnia 25 czerwca 2008 r., nr XIV/91/08 w przedmiocie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkola samorządowego postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 września 2009 r. w sprawie o sygn. II SA/Bd 570/09, w ten sposób, że w miejsce "na uchwałę Rady Gminy Dragacz z dnia 25 czerwca 2009 r." wpisać "na uchwałę Rady Gminy Dragacz z dnia 25 czerwca 2008 r.".
Uzasadnienie: Wyrokiem z dnia 16 września 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Bydgoszczy stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Dragacz z dnia 25 czerwca 2008 r. nr XIV/91/08 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie oraz stwierdził, iż nie podlega ona wykonaniu.
W sentencji tegoż wyroku, w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej mylnie podano datę przedmiotowej uchwały, wpisując iż podlegająca zaskarżeniu uchwała Rady Gminy Dragacz nr XIV/91/08 zastała uchwalona w dniu 25 czerwca 2009 r., zamiast prawidłowo w dniu 25 czerwca 2008 r.. O oczywistości tej omyłki świadczy chociażby numer uchwały, z którego jednoznacznie wynika, iż akt prawny, którego on dotyczy, został uchwalony w 2008 r., a nie 2009 r. oraz fakt, iż Rada Gminy Drogacz w 2009 r. w ogóle nie podjęła uchwały o stosownym numerze w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie.
W związku z tym na podstawie art. 156 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku