I FSK 1915/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Sygn. powiązane: I SA/Bk 147/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-10-31
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sędziowie:
Jan Zając /sprawozdawca/
Juliusz Antosik
Krzysztof Stanik /przewodniczący/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krzysztof Stanik, Sędzia NSA Juliusz Antosik, Sędzia NSA Jan Zając (sprawozdawca), Protokolant Marek Kleszczyński, po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 2 lipca 2008 r. sygn. akt I SA/Bk 147/08 w sprawie ze skargi A. R., A. R. i J. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 28 lutego 2008 r. nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty, marzec, kwiecień, czerwiec i lipiec 2004 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku, 2) zasądza solidarnie od A. R., A.R. i J. R. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w B. kwotę 4.350 ( słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku