I SA/Wr 1230/09 – Postanowienie WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-07-08
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Umorzono postępowanie
Sędziowie:
Dagmara Dominik
Henryka Łysikowska /przewodniczący/
Tomasz Świetlikowski /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryka Łysikowska, Sędziowie Sędzia WSA Dagmara Dominik, Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski (sprawozdawca), Protokolant Agnieszka Wróblewska, po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi A sp. z o.o. w L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia 29 kwietnia 2009 r. Nr […] w przedmiocie : podatku akcyzowego za miesiące od maja do grudnia 2004 r. na skutek oświadczenia strony skarżącej o cofnięciu skargi p o s t a n a w i a: I. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, II. zwrócić stronie skarżącej cały wpis od skargi w kwocie 36.027,00 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwadzieścia siedem ) złotych.

Uzasadnienie wyroku