III SO/Gd 26/09 – Postanowienie WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-11-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie w przedmiocie prawa pomocy
Sędziowie:
Marek Gorski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Gorski po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. J. o przyznanie prawa pomocy w sprawie żądania wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 maja 2009 r. sygn. akt III SA/Gd 415/08 w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Wojewody z dnia 19 września 2008 r. nr […] w przedmiocie udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych postanawia umorzyć postępowanie w przedmiocie udzielenia wnioskodawcy prawa pomocy.
Uzasadnienie: Wnioskiem z dnia 4 listopada 2009 r. J. J. zwrócił się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu celem wniesienia skargi o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 maja 2009 r. sygn. akt III SA/Gd 415/08. Był to drugi wniosek strony o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym złożony w tym samym przedmiocie. Poprzednio postanowieniem z dnia 9 września 2009 r. sygn. akt III SO/Gd 14/09 Sąd umorzył postępowanie w przedmiocie udzielenia wnioskodawcy prawa pomocy przez ustanowienie radcy prawnego oraz przyznał mu prawo pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych. Zażalenie wnioskodawcy na to orzeczenie zostało oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2009 r. sygn. akt II OZ 925/09.
Z uwagi na powyższe okoliczności referendarz sądowy postanowieniem z dnia 23 listopada 2009 r. umorzył postępowanie w przedmiocie udzielania wnioskodawcy prawa pomocy.
J. J. złożył sprzeciw do tego postanowienia twierdząc, że poprzedni wniosek stracił moc prawną.
Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – w skrócie p.p.s.a., w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, zarządzenie lub postanowienie, przeciwko któremu został on wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd na posiedzeniu niejawnym.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
W myśl art. 39 pkt 1 p.p.s.a. pełnomocnictwo ogólne lub do prowadzenia poszczególnych spraw obejmuje z samego prawa umocowanie do wszystkich łączących się ze sprawą czynności w postępowaniu, nie wyłączając skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego jej wniesieniem.
Skoro prawomocnym postanowieniem w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 415/08 ustanowiono dla wnioskodawcy radcę prawnego z urzędu, to udzielone przez wnioskodawcę pełnomocnictwo dla radcy prawnego, w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 415/08 obejmuje także, z mocy prawa, postępowanie ze skargi o wznowienie postępowania w tej sprawie. Natomiast prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w tym przedmiocie zostało już wnioskodawcy przyznane postanowieniem z dnia 9 września 2009 r. sygn. akt III SO/Gd 14/09.
Z tych względów, postępowanie w przedmiocie udzielenia wnioskodawcy prawa pomocy należało umorzyć jako bezprzedmiotowe, na podstawie art. 260 w zw. art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku