I SA/Łd 348/09 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-04-29
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Zasądzono zwrot nadpłaconego wpisu
Sędziowie:
Wiktor Jarzębowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 16 grudnia 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Wiktor Jarzębowski po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia […] nr […] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiąc maj 2004 roku p o s t a n a w i a: zwrócić z urzędu z funduszu Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skarżącej – "A" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. różnicę między uiszczonym wpisem sądowym od skargi kasacyjnej (zaksięgowanym w dniu […], pod pozycją […]) a należnym, w kwocie 740 (siedemset czterdzieści) złotych.
Uzasadnienie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 7 października 2009 roku oddalił skargę A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia […] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiąc maj 2004 roku. Wobec treści wyroku skarżąca Spółka wniosła skargę kasacyjną, od której uiściła wpis sądowy w kwocie 1.480 zł.
Jak wynika z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak, niż 100 zł, w niniejszej sprawie wyniósł on zatem 740 zł.
Zgodnie z treścią art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie na jej koszt.
W tym stanie rzeczy, należało potraktować nadpłaconą kwotę 740 zł jako uiszczoną ponad należne koszty sądowe i stosownie do art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym, zwrócić ją stronie.
(MSi)

Uzasadnienie wyroku