I SA/Łd 777/09 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Data:
2009-09-21
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Przyznano prawo pomocy w części poprzez ustanowienie adwokata
Sędziowie:
Małgorzata Kowalska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 16 grudnia 2009 roku Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale I Małgorzata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. K. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia […] Nr […] w przedmiocie: umorzenia postępowania w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o umorzenie odsetek od nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne p o s t a n a w i a: 1. przyznać skarżącemu J. K. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata, 2. umorzyć postępowanie sądowe w przedmiocie wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.
Uzasadnienie: Wyrokiem z dnia 20 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł. oddalił skargę J. K. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia […] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ponownego rozpoznania wniosku o umorzenie odsetek od nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
W dniu 14 grudnia 2009 roku do sądu wpłynął urzędowy formularzu PPF z wnioskiem skarżącego o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. W złożonym oświadczeniu o stanie rodzinnym majątku i dochodach J. K. wskazał, iż wspólnie z żoną prowadzi gospodarstwo domowe, którego miesięczny dochód z tytułu ich emerytur zamyka się kwotą około 1.750 zł netto. Skarżący wraz z żoną stosownie do przysługującego mu prawa dożywocia mieszka w mieszkaniu należącym do córki, nie posiada żadnego majątku ani oszczędności. Wskazał, iż z uwagi na stały umiarkowany stopień niepełnosprawności nie posiada możliwości dodatkowego zatrudnienia i jest zmuszony ponosić wydatki na leki .
Referendarz sądowy zważył, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata (punkt 4 formularza wniosku), czyli o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.
Zgodnie z art. 239 pkt 1 lit. e ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi obowiązek uiszczenia kosztów sądowych nie ciąży na stronie skarżącej działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. W rozpoznawanej sprawie skarga J. K. dotyczy decyzji Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydanej w sprawie wniosku o umorzenie odsetek z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, a zatem stosownie do przepisu art. 239 pkt 1 lit. e powołanej ustawy skarżący korzysta z ustawowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Z uwagi na powyższe postępowanie w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych należało umorzyć jako bezprzedmiotowe (art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 64 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).
Przechodząc do oceny wniosku skarżącego w zakresie ustanowienia adwokata należy podkreślić, iż zgodnie z art. 262 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przepisy o przyznaniu prawa pomocy, w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego na zasadach prawa pomocy, mają odpowiednie zastosowanie do stron korzystających z ustawowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Oznacza to, że stronom korzystającym z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych może być ponadto przyznane prawo pomocy w zakresie dotyczącym zastępstwa procesowego, jeżeli spełniają określone w ustawie przesłanki. Stosownie do treści art. 246 § 1pkt 2 powołanej ustawy przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od oceny referendarza zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania pomocy prawnej.
We wniosku o przyznanie prawa pomocy J. K. wskazał, że wspólnie z żoną prowadzi gospodarstwo domowe, którego miesięczny dochód zamyka się kwotą około 1.750 zł netto. Skarżący nie posiada żadnego majątku ani oszczędności, nadto z uwagi na umiarkowany stopień niepełnosprawności ponosi wydatki na leki i leczenie. Uwzględniając powyższe oraz treść art. 245 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało uznać, że skarżący wykazał, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny i dlatego zasadnym jest przyznanie mu prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.
M.K.

Uzasadnienie wyroku