I FSK 1376/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Sygn. powiązane: I SA/Bk 46/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-07-28
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sędziowie:
Jan Zając /sprawozdawca/
Juliusz Antosik
Krzysztof Stanik /przewodniczący/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krzysztof Stanik, Sędzia NSA Juliusz Antosik, Sędzia NSA Jan Zając (sprawozdawca), Protokolant Marek Kleszczyński, po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 27 marca 2008 r. sygn. akt I SA/Bk 46/08 w sprawie ze skargi A. SA z siedzibą w M. ( poprzednio: A. spółka z o.o. w S. ) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 28 listopada 2007 r. nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2006 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku, 2) zasądza od A. SA z siedzibą w M. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w B. kwotę 9.113 ( słownie: dziewięć tysięcy sto trzynaście ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku