I FSK 1442/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Sygn. powiązane: I SA/Bk 65/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-08-12
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Jan Zając
Juliusz Antosik
Krzysztof Stanik /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krzysztof Stanik (sprawozdawca), Sędzia NSA Juliusz Antosik, Sędzia NSA Jan Zając, Protokolant Marek Kleszczyński, po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. R., A. R. i J. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 r. sygn. akt I SA/Bk 65/08 w sprawie ze skargi A. R., A. R. i J. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 14 grudnia 2007 r. nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od lipca do grudnia 2002 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza solidarnie od A. R., A. R. i J. R. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w B. kwotę 1.350 ( słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku