I FSK 1698/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Sygn. powiązane: I SA/Bk 131/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-09-11
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Jan Zając
Juliusz Antosik /sprawozdawca/
Krzysztof Stanik /przewodniczący/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krzysztof Stanik, Sędzia NSA Juliusz Antosik (sprawozdawca), Sędzia NSA Jan Zając, Protokolant Marek Kleszczyński, po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej "F." Spółka jawna w B. S. K., J. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2008 r. sygn. akt I SA/Bk 131/08 w sprawie ze skargi "F." Spółka jawna w B. S. K., J.L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 8 lutego 2008 r. nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2003 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od "F." Spółka jawna w B. S.K., J. L. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w B. kwotę […] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku