II SA/Bd 881/09 – Wyrok WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne:
Pomoc społeczna
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-05
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Uchylono decyzję I i II instancji
Sędziowie:
Grażyna Malinowska-Wasik /sprawozdawca/
Małgorzata Włodarska
Wojciech Jarzembski /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jarzembski Sędziowie: Sędzia WSA Małgorzata Włodarska Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik (spr.) Protokolant Katarzyna Kloska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 listopada 2009r. sprawy ze skargi I. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w […] z dnia […] sierpnia 2009 r. nr SKO-[…] w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza M. z dnia […] lipca 2009r. nr […], 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu.

Uzasadnienie wyroku