I SA/Bk 528/09 – Postanowienie WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-11-20
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Przyznano prawo pomocy w całości
Sędziowie:
Barbara Romanczuk /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydziału I: Barbara Romanczuk, po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia […] listopada 2009 r. Nr […] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku rolnych za lata 2007 i 2008 oraz I i II raty za 2009 r. wraz z należnymi odsetkami p o s t a n a w i a przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.
Uzasadnienie: J. M. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego (k. 13). We wniosku podał, iż pozostaje sam w gospodarstwie domowym, jest współwłaścicielem w 1/3 części domu o pow. […]m- oraz w – części nieruchomości rolnej o pow. […] ha, a także użytkownikiem wieczystym w […] części nieruchomości o pow. […] m-. Wnioskodawca uzyskuje dochód w łącznej wysokości około 436 zł miesięcznie, na który składa się przychód z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego – 50 zł, zasiłku celowego – 170 zł i okresowego – 163 zł oraz dodatku mieszkaniowego – 53 zł. Skarżący jest osobą bezrobotną, zarejestrowaną w PUP w Z. W konkluzji skarżący stwierdził, iż obecna sytuacja materialna uniemożliwia poniesienie kosztów postępowania sądowego bez uszczerbku utrzymania koniecznego (k. 13-14).
Zgodnie z treścią art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego następuje, gdy osoba ta wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Warunkiem przyznania przedmiotowego uprawnienia stronie, jest wykazanie przez nią, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Na wnioskodawcy spoczywa zatem ciężar dowodu, w szczególności obowiązek wykazania braku możliwości poniesienia pełnych kosztów postępowania.
Instytucja zwolnienia od kosztów postępowania stanowi w istocie pomoc państwa dla osób, które z uwagi na ich trudną sytuację materialną nie mogą uiścić kosztów postępowania bez wywołania uszczerbku koniecznego utrzymania siebie
i rodziny.
W rozpatrywanym przypadku J. M. dowiódł, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowoadministracyjnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego.
Należy bowiem stwierdzić, iż w złożonym oświadczeniu skarżący wykazał,
iż źródłem jego miesięcznego utrzymania pozostaje kwota 436 zł, uzyskiwana
z tytułu: prowadzonego gospodarstwa rolnego oraz otrzymywanej pomocy z MOPS
w Z. tj. dodatku mieszkaniowego, zasiłku okresowego i celowego.
Majątek wnioskodawcy stanowi: współwłasność: 1/3 części domu o pow. […] m-,
w – części nieruchomości rolnej o pow. […] ha oraz użytkowanie wieczyste w 1/3 części nieruchomości o pow.[…] m-. J. M. nie posiada zgromadzonych żadnych zgromadzonych oszczędności i utrzymuje się głównie ze świadczeń z pomocy społecznej.
Powyższe okoliczności, a w szczególności wysokość miesięcznego dochodu w połączeniu z brakiem oszczędności pozwalają na stwierdzenie, iż J. M. nie jest w stanie zgromadzić dostatecznej ilości środków finansowych do równoczesnego zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych oraz pokrycia kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego sprawie niniejszej, bez uszczerbku utrzymania koniecznego.
Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 2 w zw.
z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku