II OZ 1077/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne:
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane: II SA/Ke 376/09
Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-11-18
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Maria Czapska -Górnikiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

II OZ 1077 / 09 POSTANOWIENIE Dnia 3 grudnia 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Maria Czapska – Górnikiewicz po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. M. i D. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 października 2009 r. sygn. akt II SA/Ke 376/09 w zakresie odrzucenia zażalenia M. M. i D. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18 września 2009 r. sygn. akt II SA/Ke 376/09 w zakresie odrzucenia skargi kasacyjnej M. M. i D. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 12 sierpnia 2009 r. sygn. II SA/Ke 376/09 w zakresie odrzucenia skargi M. M. i D. M. w sprawie ze skargi M. M. i D. M. na postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia […] maja 2009 r. znak […] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego postanawia oddalić zażalenie
Uzasadnienie: II OZ 1077 / 09
UZASADNIENIE
Zaskarżonym postanowieniem z dnia 15 października 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił zażalenie M. M. i D. M. na postanowienie tego Sądu z dnia 18 września 2009 r.
W uzasadnieniu powyższego postanowienia Sąd pierwszej instancji wskazał, iż postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił skargę M. M. i D. M. na postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia […] maja 2009 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego.
Od powyższego postanowienia M. M. i D. M. wnieśli sporządzoną osobiście skargę kasacyjną, w związku z czym postanowieniem z dnia 18 września 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił ją, wskazując w uzasadnieniu, iż nie została sporządzona przez uprawnione podmioty, to jest adwokata bądź radcę prawnego.
Na powyższe postanowienie z dnia 18 września 2009 r. skarżący wnieśli sporządzone osobiście zażalenie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucając zażalenie stwierdził, iż stosownie do art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.- zwanej dalej p.p.s.a.) zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. O treści tego przepisu skarżący zostali pouczeni w treści pism przewodnich, przy których doręczono postanowienie z dnia 18 września 2008 r. (pkt 5). Pomimo tego wymogu wniesione w niniejszej sprawie zażalenie zostało sporządzone osobiście przez M. M. i D. M., nie zaś przez podmioty uprawnione tj. adwokata lub radcę prawnego. Ponadto do skarżących nie znajdują zastosowania wyłączenia wskazane w przepisie art. 175 § 2 i 3 w zw. z art. 194 § 4 ustawy p.p.s.a. W związku z tym Sąd pierwszej instancji uznał przedmiotowe zażalenie za niedopuszczalne i odrzucił je na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 i art. 194 § 4 p.p.s.a.
Zażalenie na powyższe postanowienie wnieśli M. M. i D. M., wnosząc o jego uchylenie i "nadanie biegu zażalenia z dnia 30 sierpnia 2009 r. W uzasadnieniu zażalenia skarżący wskazali, iż postanowieniem z dnia 15 października 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał im prawo pomocy w zakresie całkowitym, a odrzucenie zażalenia przed wyznaczeniem radcy prawnego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych było przedwczesne.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.
Stosowanie do treści art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po terminie lub z innych przyczyn niedopuszczalne. Ta ostatnia przesłanka odnosi się między innymi do zażaleń niespełniających wymogów przewidzianych w art. 194 § 4 p.p.s.a. Zgodnie z powyższym przepisem zażalenia na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu skargi kasacyjnej powinno być sporządzone przez adwokata, radcę prawnego lub jeden z podmiotów wymienionych w art.175 § 2 i § 3 p.p.s.a.
Skarżący M. M. i D. M. otrzymali postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej wraz z pouczeniem o konieczności sporządzenia zażalenia przez adwokata lub radcę prawnego. Skarżący, mimo tej informacji, zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach sporządzili osobiście, nie wykazując przy tym, aby mieli do tego ustawową zdolność postulacyjną. Także z akt sprawy nie wynika, aby strona była uprawniona do samodzielnego sporządzenia przedmiotowego środka zaskarżenia. Ponadto powyższa wada, wbrew opinii skarżącym, nie mogła zostać usunięta, nawet poprzez, późniejsze w stosunku do wniesionego zażalenia, uwzględnienie wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym tj. obejmującym m.in. ustanowienie radcy prawnego. Dlatego też Sąd pierwszej instancji wobec sporządzenia zażalenia bez zachowania przymusu adwokacko – radcowskiego prawidłowo zaskarżonym postanowieniem odrzucił zażalenie jako niedopuszczalne.
Mając powyższe okoliczności na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku