II SA/Rz 467/09 – Wyrok WSA w Rzeszowie


Sygnatura:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-06-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Treść wyniku:
Uchylono decyzję I i II instancji
Sędziowie:
Jolanta Ewa Wojtyna /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Jolanta Ewa Wojtyna /spr./ Sędziowie WSA Krystyna Józefczyk SO /del./ Tomasz Smoleń Protokolant Anna Zięba po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólno-Administracyjnym na rozprawie w dniu 10 grudnia 2009 r. r. sprawy ze skargi D.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w […] z dnia […] kwietnia 2009 r. nr […] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta […] z dnia […] stycznia 2009 r. nr […]; II. przyznać od Skarbu Państwa – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, na rzecz pełnomocnika z urzędu D.M. – radcy prawnego R.B. – Kancelaria Radcy Prawnego w […], kwotę 292,80,- zł /dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100/ tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, na którą składa się należna tytułem wynagrodzenia opłata w wysokości 240,- zł oraz naliczone od niej 22% podatku od towarów i usług, tj. 52,80 zł.

Uzasadnienie wyroku